Gjestad – Hovinmoen og Hovinmoen - Dal

Nye 132 kV kraftledninger Gjestad – Hovinmoen, Hovinmoen – Dal og oppgradering av transformatorstasjonene Gjestad og Dal.

Elvia ble den 9. februar 2023 meddelt anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for bygging av anleggene.

Historikk

Behov for mer kapasitet i strømnettet

I henhold til energiloven av 29.06.1990, § 3-1 søkte Elvia (tidl. Hafslund Nett) i 2020 om anleggskonsesjon, ekspropriasjonstillatelse og rett til forhåndstiltredelse for å bygge nye 132 kV dobbeltkurs kraftledninger mellom transformatorstasjonene Gjestad – Hovinmoen og Hovinmoen - Dal. 

Samtidig ble det søkt om utvidelse av transformatorstasjonene Gjestad og Dal. Omsøkte nettanlegg ligger i Eidsvoll og Ullensaker kommuner.

Dokumenter i saken finnes på:

Gamle og nye kraftledninger

Nye 132 kV kraftledninger skal erstatte dagens 66 kV kraftledninger mellom Gjestad – Hovinmoen og Hovinmoen - Dal. Dagens 66 kV ledninger er bygget i perioden 1977-81 og består av enkeltkurs H-master i kreosotimpregnert tre. Disse ledningene blir revet når de nye er satt i drift.

De nye kraftledningene skal bygges med dobbeltkurs rørmaster i galvanisert stål.  Dagens 66 kV kraftledninger passerer gjennom flere boligfelt og naturområder. Nye ledninger skal hovedsakelig bygges langs E6. Mellom E6 og Dal transformatorstasjon kables 66 kV kraftledning Dal – Garder for å frigjøre plass til ny 132 kV ledning.

Status og prosessen videre

Elvia har nå utført forberedende arbeider.  Det er utført registrering av kulturminner og verdiberegning av skog. Videre er det utført grunnundersøkelser og stikningsarbeider for utmåling av mastepunktene. Disse er markert i terrenget med trepeler. Det er ikke satt ut peler i dyrket mark. For adkomst og sikt har det enkelte steder vært behov for å rydde noe kratt og småskog. Hogstavfall er kvistet og lagt i terrenget.

Detaljplan for nettanlegg

I henhold til gjeldende lovverk er det utarbeidet detaljplaner for gjennomføring av prosjektet.

Planene skal sikre at både byggherre og entreprenør er kjent med stedlige forhold og etterkommer gjeldende miljøkrav.

NVE sin veileder for utarbeidelse av detaljplaner Detaljplan for nettanlegg (nve.no), høringsuttalelser fra konsesjonsprosessen samt krav fra NVE i konsesjonsvedtaket er hensyntatt i forbindelse med utarbeidelse av planene. Planene vil bli sendt på høring til berørte grunneiere og rettighetshavere i løpet av august 2024, før de oversendes til NVE for godkjennelse.

Detaljplan og anleggskart for Gjestad – Hovinmoen - Dal

  • Anleggskart Gjestad – Hovinmoen – Dal

  • Detaljplan kraftledning Gjestad – Hovinmoen – Dal (kommer)

  • Detaljplan Gjestad transformatorstasjon (kommer)

  • Detaljplan Dal transformatorstasjon (kommer)

  • Detaljplan Garder transformatorstasjon (kommer)

Rettigheter

Elvia ønsker i utgangspunktet å inngå minnelige avtaler med samtlige berørte grunneiere/rettighetshavere. Arbeidet med grunn- og rettighetserverv starter høsten 2024.

Fremdrift

Anleggsperioden er planlagt fra nyåret 2025 til andre halvdel av 2026 med varierende aktivitet for de enkelte delstrekningene. Anleggsarbeid som berører dyrket mark, vil så langt det lar seg gjøre bli utført utenfor vekstsesongen. De gamle kraftledningene vil bli revet fortløpende etter at ny kraftledning er satt i drift.

Kontakter

Kraftledningene: Håvard Bårli, 928 41 159, e-post

Transformatorstasjonene: Olav Soleim, 934 48 011, e-post