Gjestad – Hovinmoen og Hovinmoen - Dal

Nye 132 kV kraftledninger Gjestad – Hovinmoen, Hovinmoen – Dal og oppgradering av transformatorstasjonene Gjestad og Dal.

Elvia ble den 9. februar 2023 meddelt anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for bygging av anleggene.

Historikk

Behov for mer kapasitet i strømnettet

I henhold til energiloven av 29.06.1990, § 3-1 søkte Elvia (tidl. Hafslund Nett) i 2020 om anleggskonsesjon, ekspropriasjonstillatelse og rett til forhåndstiltredelse for å bygge nye 132 kV dobbeltkurs kraftledninger mellom transformatorstasjonene Gjestad – Hovinmoen og Hovinmoen - Dal. 

Samtidig ble det søkt om utvidelse av transformatorstasjonene Gjestad og Dal. Omsøkte nettanlegg ligger i Eidsvoll og Ullensaker kommuner.

Dokumenter i saken finnes på:

Gamle og nye kraftledninger

Nye 132 kV kraftledninger skal erstatte dagens 66 kV kraftledninger mellom Gjestad – Hovinmoen og Hovinmoen - Dal. Dagens 66 kV ledninger er bygget i perioden 1977-81 og består av enkeltkurs H-master i kreosotimpregnert tre. Disse ledningene blir revet når de nye er satt i drift.

De nye kraftledningene skal bygges med dobbeltkurs rørmaster i galvanisert stål.  Dagens 66 kV kraftledninger passerer gjennom flere boligfelt og naturområder. Nye ledninger skal hovedsakelig bygges langs E6. Mellom E6 og Dal transformatorstasjon kables 66 kV kraftledning Dal – Garder for å frigjøre plass til ny 132 kV ledning.

Prosessen videre

Elvia har nå startet forberedende arbeider.  Det er utført registrering av kulturminner og verdiberegning av skog. Videre vil det utføres grunnundersøkelser og stikningsarbeider for utmåling av mastepunktene. Disse markeres i terrenget med trepeler. Det vil ikke bli satt ut peler i dyrket mark. For adkomst og sikt vil det enkelte steder være behov for å rydde noe kratt og småskog. Hogstavfall vil bli kvistet og lagt i terrenget. Hvis behov for å rydde salgbart virke i form av skurlast eller massevirke, vil dette bli registrert og erstattet.

I kupert terreng kan det bli behov for å planere ujevnheter for å komme frem. Terrenget settes tilbake til opprinnelig stand. Der hvor det senere blir behov for samme adkomst under bygging av kraftledningen, beholdes adkomsten frem til anlegget er ferdig.

Berørte grunneiere og rettighetshavere vil bli kontaktet i forkant oppstart av fysiske aktiviteter på eiendommene.

Miljøkrav

Elvia skal utarbeide en detaljplan for gjennomføring av prosjektet. Planen skal sikre at både byggherre og entreprenør er kjent med stedlige forhold og etterkommer gjeldende miljøkrav.

Høringsuttalelser fra konsesjonsprosessen samt krav fra NVE i konsesjonsvedtaket skal inngå i forbindelse med utarbeidelse av planen. Planen vil bli sendt på høring i løpet av våren 2024, før den oversendes til NVE for godkjennelse.

Rettigheter

Elvia ønsker i utgangspunktet å inngå minnelige avtaler med samtlige berørte grunneiere/rettighetshavere. Arbeidet med grunn- og rettighetserverv starter ved utgangen av 2023.

Gjestad – Hovinmoen - Dal

Fremdrift

Anleggsperioden er planlagt fra nyåret 2025 til andre halvdel av 2026 med varierende aktivitet for de enkelte delstrekningene. Anleggsarbeid som berører dyrket mark, vil så langt det lar seg gjøre bli utført utenfor vekstsesongen

Kontakter

Kraftledningene: Håvard Bårli, 928 41 159, e-post

Transformatorstasjonene: Inger Lise Rødseth, 913 54 138, e-post