Nye kabler mellom Smestad, Lilleaker og Fornebu i Oslo- og Bærum kommune

Elvia skal bygge ett nytt kabelanlegg mellom Smestad- og Fornebu transformatorstasjon i Oslo- og Bærum kommune, og ett mellom Smestad- og Lilleaker transformatorstasjon i Oslo kommune. Nye Smestad-Lilleaker erstatter to gamle oljekabler.

Den nye kabelen til Fornebu skal blant annet forsyne nye Koksa transformatorstasjon som planlegges idriftsatt om få år.

De nye kabelanleggene vil sikre strømforsyningen til Lysaker- og Fornebuområdet. Her kan du se oversiktskart.

Nytt strømnett gir flere fordeler

  • Risiko for strømbrudd blir redusert

  • Gamle oljekabler erstattes med nye miljøvennlige
    strømkabler

  • Mer strøm kan transporteres gjennom nettet

  • Strømtapene i nettet reduseres

Når skjer dette?

Anleggsarbeidene vil foregå i 2022 og 2023. Boring under E18 er det første som utføres og er planlagt i første kvartal 2022. Prosjektet ferdigstilles i november 2023.

Hva betyr dette for deg?

Vi forsøker å utføre anleggsarbeidet slik at det blir til minst mulig ulempe for dere som blir berørt.

Varsling

Vår entreprenør vil varsle de som blir berørt av gravearbeidet cirka 14 dager før oppstart.

Trafikkavvikling

Parkeringsmuligheter og framkommelighet kan bli redusert i anleggsperioden, men adkomsten til eiendommene vil bli opprettholdt ved bruk av kjøreplater og gangbruer. Grøfter og øvrig anleggsområde vil bli sikret på forskriftsmessig måte.

Uforutsette hindringer

Infrastruktur som vann- og avløpsrør, telefon og fiberkabler er ikke alltid tegnet inn i kartene. Derfor må gravetraséene i noen tilfeller tilpasses underveis. Dette kan dessverre føre til forsinkelser.

Støy

Av og til består grunnen av fjell, noe som gjør grave- og piggearbeid tidkrevende og dessverre støyende.

Opprydding

Når ny strømkabel er på plass, legger vi ny asfalt og grøntområder vil settes tilbake til opprinnelig stand. Alle arbeider ferdigstilles etter at ny kabel er lagt.

Skilting

Det vil bli satt opp skilt med informasjon om framdrift og telefonnummer til utførende entreprenør på anleggsplassen.

Kontaktperson

Signe Eika Gjørven, prosjektleder i Elvia, tlf 974 15 114e-post

Hans Christian Westbye, prosjektleder i Nettpartner, tlf 402 27 514, e-post