Riving av 47 kV kraftledning Hamang - Berger

Oppgradering av regionalnettet i Asker og Bærum omfatter riving av 47 kV kraftledning mellom transformatorstasjonene Hamang - Berger.

masterekker sett fra Inga F. Gjerdrumsvei i Asker. foto

22 kV og 47 kV masterekker sett fra Inga F. Gjerdrumsvei i Asker

Bakgrunn

Elvia søkte NVE den 21. januar 2020 om tillatelse til å oppgradere Berger transformatorstasjon i Asker kommune. Tiltaket går ut på å endre fra 47 kV til 132 kV spenning for så å kunne rive den gamle 47 kV kraftledningen mellom transformatorstasjonene Hamang (Bærum kommune) og Berger. NVE tildelte Elvia konsesjon den 7. desember 2020 for gjennomføring av tiltakene.

Riving av kraftledningen kan starte når «nye» Berger er satt i drift. Gjeldende fremdriftsplan tilsier at dette blir fra første kvartal 2025.

Fra Berger transformatorstasjon og frem til Åstadveien går en dobbeltkurs 22 kV kraftledning som skal rives samtidig med riving av 47 kV ledningen. Ledningen er underlagt områdekonsesjon og det er ikke direkte krav om utarbeidelse av MTA-plan, men siden rivingen skal utføres samtidig med riving av 47 kV ledningen, er det naturlig at utførelsen etterkommer samme MTA-krav. MTA-planen skal derfor omtale og sette samme krav til riving av 22 kV ledningen som for 47 kV ledningen. 

Detaljplan for nettanlegg

I forbindelse med rivingen vil maskiner og materiell bli fraktet inn og ut av anleggsområdet. For å sikre at terrenginngrep begrenses i størst mulig grad under anleggsarbeidet og at opprydding vil bli gjort på en skånsom måte, setter NVE krav om at det utarbeides detaljplan for nettanlegg. Planen skal utføres i henhold til NVE sin veileder og beskrive hvordan terrenginngrep begrenses i størst mulig grad under anleggsarbeidet og at opprydding vil bli gjort på en skånsom måte. Planen skal høres/drøftes med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere og endelig godkjennes av NVE før anleggsstart.

Høringsfrist er 1. oktober 2023.

Vedlegg til detaljplanen

Øvrige vedlegg

Arkeologisk registrering

I henhold til Kulturminnelovens §9 er det undersøkelsesplikt i forkant gjennomføring av større tiltak for avklaring om tiltaket vil virke inn på automatisk fredede kulturminner.

Fylkeskommunen er regional fagmyndighet og ivaretar kulturminnevernet. Kraftledningen mellom Hamang – Berger går gjennom områder med høyt potensiale for å gjøre funn av automatisk fredete kulturminner. Det er tidligere påvist både gravminner og spor etter dyrkning fra jernalder i nærområdet. Det er derfor et krav om at det skal utføres arkeologisk registrering på deler av traséen. Registreringen planlegges utført innen utgangen av 2023. Grunneiere / rettighetshavere som berøres av tiltaket vil bli kontaktet i forkant. Resultatet fra registreringen vil inngå i detaljplan for nettanlegg.

Kontakter

Håvard Bårli, prosjektleder i Elvia, telefon 928 41 159, e-post     

Ida Kristin Amb, Rådgiver rettigheter i Elvia, telefon 416 48 941, e-post