Riving av 47 kV kraftledning Hamang - Berger

Oppgradering av regionalnettet i Asker og Bærum omfatter riving av 47 kV kraftledning mellom transformatorstasjonene Hamang - Berger.

masterekker sett fra Inga F. Gjerdrumsvei i Asker. foto

22 kV og 47 kV masterekker sett fra Inga F. Gjerdrumsvei i Asker

Bakgrunn

Elvia søkte NVE den 21. januar 2020 om tillatelse til å oppgradere Berger transformatorstasjon i Asker kommune. Tiltaket går ut på å endre fra 47 kV til 132 kV spenning for så å kunne rive den gamle 47 kV kraftledningen mellom transformatorstasjonene Hamang (Bærum kommune) og Berger. NVE tildelte Elvia konsesjon den 7. desember 2020 for gjennomføring av tiltakene.

Riving av kraftledningen kan starte når «nye» Berger er satt i drift. Gjeldende fremdriftsplan tilsier at dette blir fra første kvartal 2025.

Fra Berger transformatorstasjon og frem til Åstadveien går en dobbeltkurs 22 kV kraftledning som skal rives samtidig med riving av 47 kV ledningen. Ledningen er underlagt områdekonsesjon og det er ikke direkte krav om utarbeidelse av MTA-plan, men siden rivingen skal utføres samtidig med riving av 47 kV ledningen, er det naturlig at utførelsen etterkommer samme MTA-krav. MTA-planen skal derfor omtale og sette samme krav til riving av 22 kV ledningen som for 47 kV ledningen. 

MTA-plan og anleggsstart

Før rivingen kan starte skal det foreligge en godkjent MTA-plan (miljø-, transport- og anleggsplan). En MTA-plan er en detaljert plan som beskriver hvordan arbeidene skal utføres på en måte som ivaretar nærmiljøet. Det være seg nivåer for støy, støv, arbeidstider, bruk av veier, kulturminner, hensyn til 3. parts interesser med mer. Elvia tar sikte på å sende ut MTA-planen på høring til berørte parter i løpet av våren 2023. Planen skal endelig godkjennes av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) før riving av ledningen kan starte.

Kart

MTA-planen skal inneholde kart som viser anleggsveier for adkomst og uttransport av liner, master og fundamenter fra den gamle kraftledningen.

47 kV trasé Hamang – Berger 
22 V trasé Berger – Åstadveien   

Kontakter

Håvard Bårli, prosjektleder i Elvia, telefon 928 41 159, e-post     

Ida Kristin Amb, Rådgiver rettigheter i Elvia, telefon 416 48 941, e-post