Vi skal styrke strømforsyningen sør i Oslo - Liåsen

Statnett og Elvia vil styrke strømforsyningen sør i Oslo.

Trenger mer strøm

Dagens strømnett sør i Oslo har ikke kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk. Strømforbruket i Oslo har økt fra 1456 MW vinteren 1990 til 1993 MW vinteren 2017, det vil si over 35 prosent på 27 år. Den ledige kapasiteten i strømnettet er nå i ferd med å bli brukt opp. Strømforbruket forventes å øke ytterligere på grunn av generell befolkningsvekst, Follobanen og boligutviklingsplaner i området Gjersrud - Stensrud.

For liten kapasitet

For å forsterke strømnettet i området og dermed sikre strømforsyningen fremover ønsker Statnett og Elvia å bygge en ny 420/132 kV transformatorstasjon ved Liåsen. Transformatorstasjonen vil bli koblet til Statnetts 420 kV kraftledning Frogner – Follo som passerer gjennom området. Elvia søker samtidig om å knytte den nye stasjonen til eksisterende 132 kV kraftledning Solbergfoss – Abildsø. Klemetsrud transformatorstasjon vil bli knyttet til den nye stasjonen med en ny 132 kV kabel.

Statnett og Elvia har sendt konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å gjennomføre tiltakene. Statnett og Elvia skal eie Liåsen transformatorstasjon sammen og Statnett søker derfor på vegne av Elvia for deres del av anlegget. Elvia søker om nettilknytningen mot regionalnettet.

Gjennomføring av prosjektet er planlagt i perioden 2025-2027.

Høring av søknader og offentlige møte

Historikk
Tirsdag den 21. november 2017 avholdt NVE offentlig møte om saken. Møtet fant sted på Bjørnholt videregående skole. Statnett og Elvia deltok på møtet og orienterte om sine planer.

Endringssøknad for nettilknytningen ble sendt i desember 2020.

Det ble gjennomført et digitalt informasjonsmøte torsdag 18. februar 2021 med frist for høringsuttalelser 29. mars 2021.

Videre
Ny endringssøknad for nettilknytning og konsesjonssøknad for kabelanlegg Liåsen – Klemetsrud ble sendt NVE i november 2022.

Konsesjonssøknad

Nettilknytning

Kabelanlegg

Mer informasjon tilgjengelig på NVEs hjemmesider (søk på Liåsen)