Nettleiepriser for regionalnett

Nettleiepriser for regionalnett i Elvias nettområde i 2023.

Nettleie

Nettleie er prisen for transport av elektrisk strøm i Elvias regionale distribusjonsnett (regionalnett).

  • Prisene er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og avgift på elektrisk kraft (elavgift).

  • Det tas forbehold om trykkfeil, endringer i offentlige avgifter samt prisendringer.

Energiledd – felles for alle kundegrupper

Energileddet beregnes time for time på grunnlag av kundens innmating/uttak, marginaltapssatsen og områdeprisen. Marginaltapssatsen i leveringspunktet er geografisk og tidsmessig differensiert, og oppdateres ukentlig.

Energiledd (kr) = Innmating/uttak (MWh) x marginaltapssats (%) x områdepris (kr/MWh)*. Punktvis marginaltapsbasert beregning time for time.

Det er et pristak på 350 kr/MWh for marginal­taps­basert energileddsberegning.

Innmating av produksjon

Produksjon

Innmating av produksjon

Fastledd øre/kWh

1,36

Energiledd

Marginaltapsbasert

Avregningsgrunnlaget for fastleddet for produksjon er midlere årsproduksjon i perioden 2012 – 2021.

Selskap med eget nettavregningsområde og tilknyttede distribusjonsnett 

Nettnivå

Nettnivå 1

Effektledd

kr/kW/år

47

Energiledd

Marginaltapsbasert

Nettnivå 2.1

Effektledd

kr/kW/år

147

Energiledd

Marginaltapsbasert

Nettnivå 2.2

Effektledd

kr/kW/år

192

Energiledd

Marginaltapsbasert

  • Nettnivå 1 er uttak fra regionalnettet på 132/66/48 kV.

  • Nettnivå 2.1 er uttak fra regionalnettets stasjoner på 22/11 kV, avregnet på
    transformatorens sekundærklemmer.

  • Nettnivå 2.2 er uttak fra regionalnettets stasjoner på 22/11 kV, avregnet på avgang bryterfelt.

Avregningsgrunnlag for effekt ved ordinært forbruk er gjennomsnitt av kundens ordinære forbruk i transmisjons­nettets maksimallast-timer i perioden 2018-2022 i sørøst Norge. Ordinært forbruk er utvekslet energi pluss lokal produksjon minus utkoblbart forbruk.

Utkoblbart
forbruk

2 timers varsel
nivå 1

Effektledd

kr/kW/år

13,13

Energi-
ledd

Marginaltapsbasert

2 timers varsel
nivå 2

Effektledd

kr/kW/år

41,57

Energi-
ledd

Marginaltapsbasert

Momentan
utkobling
nivå 1

Effektledd

kr/kW/år

8,29

Energi-
ledd

Marginaltapsbasert

Momentan
utkobling
nivå 2

Effektledd

kr/kW/år

25,34

Energi-
ledd

MarginaltapsbasertK-faktorberegning: Avregningsgrunnlag for forbruk i distribusjonsnett skal reduseres i tilknytningspunkt der det også er innmating av kraft. Justeringen skjer gjennom en korreksjonsfaktor (k-faktor). K-faktorens størrelse avhenger av forholdet mellom innmating og uttak i punktet. Prinsippet er beskrevet i detalj i årets tariff hos Statnett.

Næringskunder tilknyttet i regionalnettets transformatorstasjoner

Forbruk
næringskunde

Nettnivå 1 
(132/66/48 kV)

Fastledd*
kr/år

800

Effektledd 
kr/kW/mnd

Vinter

5,53

Effektledd 
kr/kW/mnd

Sommer

2,07

Energiledd

Marginaltapsbasert

Nettnivå 2 
(22/11kV)

Fastledd*
kr/år

800

Effektledd 
kr/kW/mnd

Vinter

20,59

Effektledd 
kr/kW/mnd

Sommer

7,92

Energiledd

Marginaltapsbasert

*Lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kroner per år.

Vinterperioden er fra 1. november til 31. mars og sommerperioden er fra 1. april til 31. oktober.

Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste registrerte timeverdi per kalendermåned.

Utkoblbart forbruk

Næring

2 timers varsel nivå 1

Fastledd*
 kr/år

800

Effektledd

kr/kW/år

13,13

Effektledd
kr/kW/mnd

1,09

Energiledd

Marginaltapsbasert

2 timers varsel nivå 2

Fastledd*
 kr/år

800

Effektledd

kr/kW/år

41,57

Effektledd
kr/kW/mnd

3,46

Energiledd

Marginaltapsbasert

Momentan utkobling nivå 1

Fastledd*
 kr/år

800

Effektledd

kr/kW/år

8,29

Effektledd
kr/kW/mnd

0,69

Energiledd

Marginaltapsbasert

Momentan utkobling nivå 2

Fastledd*
 kr/år

800

Effektledd

kr/kW/år

25,34

Effektledd
kr/kW/mnd

2,11

Energiledd

Marginaltapsbasert

*Lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kroner per år. 


Avregningsgrunnlag utkoblbart forbruk for alle kundekategorier er basert på abonnert effekt

Det er ikke tillatt å bestille abonnert effekt mindre enn anleggets faktiske effektbehov. Sesongmessig eller periodisk endring av abonnert effekt og/eller utkoblingsklausul aksepteres ikke. Eventuelt målt effektuttak utover abonnert effekt avregnes etter effektpris i tariff for ordinær overføring.

Særskilt tariff for «stort forbruk»

(Statnetts videreføring av ordning tidligere kalt kraftintensiv industri – KII)
Den tariffreduksjon som oppnås i transmisjonsnettet som følge av Statnetts modell for tariffering av stort forbruk blir videreført de aktuelle kundene i regionalnettet direkte.

Bryter- og målefeltleie

Feltleie

132 kV

Målefelt kr/år

55.000

Enkeltfelt kr/år

265.000

Dobbeltfelt kr/år

345.000

66/48 kV

Målefelt kr/år

44.000

Enkeltfelt kr/år

215.000

Dobbeltfelt kr/år

250.000

Bryterfeltleie faktureres når Elvia kun leverer over et bryterfelt. Målefeltleie faktureres i de tilfeller hvor Elvia kun stiller med måleutstyr (måletransformatorer/måler) og måling (innsamling/rapportering/fakturering).

Reaktivt overforbruk: 0,1 øre/kVArh

Priser for regionalnett 2023

Priser for 2022