Tariff for utkoblbart/fleksibelt forbruk

Nettleie for utkoblbart/fleksibelt forbruk for større anlegg over 200 kW. Prisene gjelder fra 1. januar 2024.

Nettleie for utkoblbart forbruk tilbys anlegg med overbelastningsvern fra og med 500 A ved 230 volt og 300 A ved 400 volt, og med installert og abonnert effekt på minimum 200 kW. Alt utkoblbart forbruk må ha timemåling og fjernutkobling fra Elvias driftssentral.

Nettleie for utkoblbart forbruk har som betingelse at det elektriske forbruket (anlegget) skal kobles ut automatisk når Elvia iverksetter fjernutkobling. Det må påregnes varig utkobling (uker/måneder), spesielt i høylastperioder, og det utkoblbare forbruket skal hovedsakelig utnytte ledig kapasitet i nettet. Kunden skal ikke under noen omstendighet erstatte eller kunne erstatte utkoblbart forbruk med elektrisk forbruk over andre anlegg. Dette betyr at kunden enten må ha reserveløsninger eller kunne klare seg uten strømtilførsel i den perioden strømmen er koblet ut.

Elvia tilbyr nettleie for to typer utkoblbart forbruk:

 • Momentan og varig fjernstyrt utkobling - utkoblingsklausul klasse 2

 • Varsel 2 timer før varig fjernstyrt utkobling - utkoblingsklausul klasse 4

I tillegg tarifferes inntil videre nettleie for anlegg med varsel 12 timer før varig fjernstyrt utkobling – utkoblingsklausul klasse 1. Denne tariffen er under utfasing og tilbys ikke nye kunder/anlegg.

Nettleieprisene avhenger av hvilken avtale som inngås. Den laveste prisen gis til kunder som inngår avtale med momentan utkobling. Avtaler om varslingstid før utkobling er priset høyere.

Momentan fjernstyrt utkobling med ubegrenset varighet - klasse 2

Utkoblingsklausul klasse 2 - Momentan og varig fjernstyrt utkobling.

Tariff

UL2

Lavspenning

230 V og 400 V

Fastledd
pr anlegg

kr/år 

10.800

Abonnert
effekt

kr/kW/år

72

Energiledd

øre/kWh

5,00

U32

Høyspenning

11 kV og 22 kV

Fastledd
pr anlegg

kr/år 

10.800

Abonnert
effekt

kr/kW/år

60

Energiledd

øre/kWh

3,00

2 timer varsel før fjernstyrt utkobling med ubegrenset varighet – klasse 4

Utkoblingsklausul klasse 4 – Varsel 2 timer før varig fjernstyrt utkobling. Krav om reservesystem.

Tariff

UL4

Lavspenning

230 V og 400 V

Fastledd
pr anlegg

kr/år 

10.800

Abonnert
effekt

kr/kW/år

171

Energiledd

øre/kWh

5,00

U34

Høyspenning

11 kV og 22 kV

Fastledd
pr anlegg

kr/år 

10.800

Abonnert
effekt

kr/kW/år

135

Energiledd

øre/kWh

3,00

12 timer varsel før fjernstyrt utkobling med ubegrenset varighet – klasse 1 (denne tariffen er under utfasing).

Utkoblingsklausul klasse 1 – Varsel 12 timer før varig fjernstyrt utkobling. Krav om reservesystem. NB! Denne tariffen er under utfasing og tilbys ikke nye kunder/anlegg

Tariff

UL1

Lavspenning

230 V og 400 V

Fastledd 

pr anlegg

kr/år 

12.800

Abonnert
effekt

kr/kW/år

228

Energiledd

øre/kWh

5,00

U31

Høyspenning

11 kV og 22 kV

Fastledd 

pr anlegg

kr/år 

12.800

Abonnert
effekt

kr/kW/år

174

Energiledd

øre/kWh

3,00

 1. Samtlige nettleiepriser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (25 %) og eksklusiv avgift på elektrisk kraft, men inklusive påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kr per år per målepunkt-ID. Dette påslaget inngår i fastleddet i tariffene. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

  Avgift på elektrisk kraft (Elavgift):

  9,51 øre/kWh i perioden januar til mars
  16,44 øre/kWh i perioden april til desember

 2. Tariffer for utkoblbart forbruk avregnes månedlig etter målt energiforbruk, kundens bestilling av abonnert effekt samt et fastledd. Det er ikke tillatt å bestille abonnert effekt mindre enn anleggets faktiske effektbehov i løpet av en sesong. Eventuelt effektuttak utover abonnert effekt avregnes etter effektpris i tariff for ordinært forbruk.

 3. Sesongmessig eller periodisk endring av abonnert effekt og/eller utkoblingsklausul og/eller veksling mellom tariff for ordinært forbruk og tariff for utkoblbart forbruk er ikke tillatt.

 4. Dersom en kunde bestiller tilkobling og ny nettleieavtale på et anlegg innen 12 måneder etter at anlegget ble frakoblet og nettleieavtalen er oppsagt av den samme kunden, vil nettleiens fastbeløp og effektledd påløpe i perioden anlegget har vært frakoblet.

 5. Ved brudd på vilkårene for utkoblbar overføring kan Elvia etterfakturere et beløp tilsvarende nettkundens akkumulerte besparelse i forhold til tariff for ordinær overføring pluss et tillegg på 15 % inntil ett år tilbake, men ikke lenger tilbake enn til siste utkobling (initiert av Elvia) som ble korrekt utført. Tariffering av anlegget etter ordinær tariff pluss et tillegg på 15 % vil fortsette inntil kunden har meldt fra skriftlig om at misligholdet er rettet opp, og Elvia har gjennomført vellykket prøveutkobling av anlegget.

PDF med priser for utkoblbart/fleksibelt forbruk

Vilkår for avtale om utkoblbart/fleksibelt forbruk

Vilkårene gjelder avtaler i Oslo Akershus og Østfold inngått: