Prosumenter

Plusskunder som har hatt en innmating til distribusjonsnettet som har oversteget 100 kWh i løpet av en time, blir avregnet etter nettleietariff Prosument.

Hva er en prosument?

En prosument er en kunde som både produserer og bruker elektrisk kraft bak målepunktet. I de perioder strømproduksjon er større enn det prosumenten selv bruker, vil denne overskuddsproduksjonen mates inn i nettselskapets distribusjonsnett. En plusskunde er en type prosument, men overstiger innmatingen på nettet 100 kW (100 kWh i løpet av en time), er man ikke lenger en plusskunde. Da vil nettleien i tillegg til energileddet bestå av et fastledd for innmating. Nettleietariffen for innmatingen fra prosumenter betegnes Prosument.

Nettleie innmating

Prosument

Energiledd for innmating

øre/kWh ekskl. mva

-5,00

Fastledd for innmating

øre/kWh ekskl. mva

1,49

  • «Energiledd for innmating» gjenspeiler overskuddsproduksjonens bidrag til reduserte nettap.

  • «Fastledd for innmating» (gjelder prosumenter som har levert innmating til nettet på mer enn 100 kWh i løpet av en time) avregnes ut fra produksjonskildens «midlere årsproduksjon», det vil si gjennomsnittlig årlig innmating til nettet.

Den mengden strøm prosumenten produserer og mengden strøm en prosument selv forbruker vil variere over tid. I de perioder prosumentens strømproduksjon er større enn det kunden selv bruker, vil denne overskuddsproduksjonen mates inn i nettselskapets distribusjonsnett. Nettselskapet tarifferer denne overskuddsproduksjonens bidrag til reduserte nettap.

Overskuddsproduksjon

Prosumenter må tegne avtale med sin strømleverandør om kjøp av overskuddsproduksjonen, eventuelt bytte til en strømleverandør som tilbyr dette.

Nettselskapet kjøper ikke prosumentenes overskuddsproduksjon. Kunder med leveringspliktig strømlevering fra Elvia (gjelder kunder uten avtale med strømleverandør), får dermed ikke kompensasjon for innmating av eventuell overskuddsproduksjon.

Nettleie

Prosumenter må i tillegg betale ordinær nettleie for uttak fra nettet tilsvarende øvrige kunder. For ytterligere informasjon om priser og betingelser se egne tariffblader her.