Forskning og utvikling i Elvia

Forskning og utvikling (FoU) spiller en avgjørende rolle for å oppfylle Elvias visjon om en fornybar og fullelektrisk fremtid. Her kan du lære mer om hvordan FoU bidrar til å bygge kompetanse, utvikle ny teknologi og finne kostnadseffektive løsninger for elektrifiseringen av samfunnet.

Kraftbransjen er en av de bransjene der skjer mest med tanke på teknologi og utvikling, men også når det kommer til endring og omstilling - både på nasjonalt, men også på internasjonalt nivå. I tillegg til å drifte strømnettet så sikkert og effektiv som mulig, slik at kundene våre kan lade elbilen sin og være på i hverdagen. Vi må også legge tilrette for lokale energikilder som for eksempel sol- og vindkraft.

Hvorfor jobber vi med forsking og utvikling?

Forsknings- og utviklingsaktiviteter i Elvia hjelper oss med å følge med på relevante områder. Her utvikler vi nødvendig kompetanse og tar i bruk ny teknologi som trengs for at fremtidens strømnett skal bli så pålitelig og kostnadseffektivt som mulig. 

De siste årene har vi økt innsatsen på forskning og utvikling. Elvia har flere egeninitierte prosjekter, både med og uten eksterne partnere. I tillegg er vi med på å delfinansiere fellesprosjekter i bransjeregi, hvor Elvia har representanter både i styringsgrupper og arbeidsgrupper. 

Våre forskning og utviklingsprosjekter

Vår FoU-avdeling forvalter en bred portefølje av spennende forskningsprosjekter om forskjellige tematiske områder som komponentforskning, dataanalyse, nye sensorer og mye mer. Her kan du se våre forskningsprosjekter. 

Kaffi II - Potensiale for fleksibilitet i kraftnettet
I 2018 gjennomførte Thema en kartlegging av fleksibilitetspotensialet i kraftnettet (Kaffi). Ved å ta i bruk ny teknologi vil Elvia holde nettleia nede og redusere miljøbelastning. Elvia har de siste årene pilotert en rekke nye løsninger. Thema har gjennom 2022 kartlagt potensialet i disse løsningene (Kaffi II) og utviklet en modell for å sammenlikne løsningene.  

Støttet av: Enova, Forskningsrådet og RMEs finansieringsordningen for FoU
Varighet: 2022

Her kan du lese mer om Kaffi II
Eller se hele Webinaret: https://smartgrids.no/arrangementer/webinar-kartlegging-av-framtidig-fleksibilitetsbehov/

CINELDI
CINELDI skal bidra til å utforme fremtidens fleksible og robuste elektriske distribusjonsnett til en lavest mulig kostnad.

CINELDI (Center for intelligent energy distribution) er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). CINELDI er støttet av Norges Forskningsråd og gjennomføres i regi av SINTEF. Det er omtrent 30 partnere involvert i CINELDI som er aktive i forskjellige arbeidspakker, fra drift og planlegging til mikrogrids og fleksibilitet. Hafslund Nett er en av de største bidragsyterne til senteret og er selv involvert i forskningsaktivitetene. Blant annet var Hafslund Nett vinner av CINELDI-prisen 2018 for et nytt vernkonsept som skal sørge for bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur for raskere feilretting. 

Støttet av: FME-ordningen til NFR
Varighet: 2016-2024
Vil du lese mer om CINELDI?

Energytics
Energytics-prosjektet skal demonstrere hvordan maskinlæring og kunstig intelligens kan øke nytteverdien av de nye smarte strømmålerene som er installert.

Elvia jobber blant annet med raskere feilhåndteringsprosser i lavspent-distribusjonsnett. Både jordfeil og kortslutninger skal detekteres og rettes raskere med informasjon fra AMS-målerne. Dette er en av flere spennende områder der AMS-data kan hjelpe nettselskapene å drifte nettet mer effektivt.

Støttet av: ENERGIX-programmet til NFR
Varighet: 2017-2021
Vil du lese mer om Energytics-prosjektet?


Prosjektarkiv

Nettflex-prosjektet
Målet med Nettflex-prosjektet har vært å kartlegge hvilke fordeler og barrierer vi som nettselskap står overfor, hvis vi ønsker å utnytte fleksibilitet i større grad enn i dag.

Nettbransjen planlegger svært høye nettinvesteringer i årene som kommer, noe som kan føre til betydelig økt nettleie. Ny teknologi, endret kundeatferd og økende grad av digitalisering, både foran og bak måleren, gir spillerom for å kunne utnytte strømnettet på en mer effektiv måte ved bruk av fleksible ressurser.

Prosjektet ble gjennomført i 2018. Gjennom prosjektet har vi klart å fremme samarbeid med systemoperatør, andre nettselskap, myndigheter og ikke minst kundene. Fleksibilitet som alternativ til nettutbygging er fortsatt umodent og Nettflex har bidratt til å heve kompetansen rundt temaet.

Støttet av: SkatteFUNN
Varighet: 2018

Fasad-prosjektet
Et viktig element i smarte distribusjonsnett er å ta i bruk ulike sensorer som kan oppdage når det inntreffer feil i nettet. God utnyttelse av denne informasjonen gir potensiale for reduksjon av både antall og varighet av avbrudd i strømforsyningen.

Sensorene kan utnyttes for smartere feil- og avbruddshåndtering gjennom at feil i nettet raskere detekteres, lokaliseres og isoleres. Dette gir en raskere gjenoppretting av strømforsyningen for de sluttbrukerne som har opplevd avbrudd. Sensorenes evne til å oppdage feil i nettet kan også bidra til å redusere antallet koblinger under driftsforstyrrelser, og dermed resultere i færre kortvarige avbrudd og spenningsfall.

For at nettselskapene skal kunne ta den nye teknologien i bruk, må utstyret testes og demonstreres for å verifisere funksjonalitet og ønsket effekt. Det ble også utviklet ny metodikk som kan brukes til å beregne nytte av og kostnader ved å ta i bruk teknologien. Metodikken har som formål å identifisere hvor i nettet potensialene finnes og hvor løsningene er lønnsomme, og som beslutningsstøtte i driften.

Fasad var det første FoU-prosjektet hvor Hafslund Nett sto som prosjekteier. Bortsett fra prosjektresultatene som ble oppnådd var prosjektet banebrytende for en profesjonalisering og utvidelse av FoU-virksomheten i Hafslund Nett. Vil du lese mer om Fasad?

Støttet av: ENERGIX-programmet til NFR
Varighet: 2015-2018

Våre samarbeidspartnere

ETIP-SNEP
European Technology Platform for Smart Networks for Energy Transition

Forskningsrådet
NFR er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjeringen og departementene, i tillegg til å være hovedaktør for finansiering av forskning og utviklingsaktiviteter i Norge.

IEEE Smart Grid
IEEE Smart Grid provides expertise and guidance for individuals and organizations involved in the modernization and optimization of the power grid. 

SINTEF Energi
SINTEF Energi er et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt forskning innen innovative energiløsninger. 

CINELDI
Forskningssenter for miljøvennlig energi med fokus på kostnadseffektive løsninger for et robust og fleksibelt strømnett for fremtiden. 

The Norwegian Smartgrid Centre
Et nasjonalt kompetansesenter for smartgrid. Virksomheten omfatter forskning, undervisning, test- og demoprosjekter, næringsutvikling og kommersialisering. 

Energi Norge
Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge.