Sikkerhet på byggeplassen

Høy- og lavspenningskabler, linjer og nettstasjoner på bygg og anleggsplasser er forbundet med høy risiko. Sikkerhetstiltak må etableres og følges opp for å unngå skade på personell og utstyr.

Planlegging og viktige forhold

Før arbeidet starter skal arbeidsoppgaver og arbeidsplass planlegges. Byggeplassen må kartlegges for å identifisere forhold som vil ha betydning for utførelsen av arbeidet og sikkerheten til alle som ferdes der. Dette innebærer også kartlegging og planlegging av elektriske anlegg.

Byggherren skal involvere Elvia eller en av Elvias elektroentreprenører så tidlig som mulig i prosjektet. De krav som gjelder for bygging av elektriske anlegg kan potensielt ha innflytelse på valg av løsninger, estetikk og gjennomføring (logistikk) i det enkelte prosjekt. Det enkelte prosjekt kan også medføre at Elvia må foreta endringer av forsyningsteknisk art, noe som kan ha betydning for fremdriften i prosjektet. Forhold av betydning for utførelsen av arbeidet og sikkerheten til dem som skal utføre arbeidene, tegnes inn på riggplanen for byggeplassen.

På riggplanen angis blant annet:

  • Områder for oppstilling av maskiner og annet arbeidsutstyr

  • Områder for lagerbrakker

  • Verksted

  • Plassering av brakkerigg

  • Oversikt over ferdselsveier, transportveier, område for lasting og lossing mv.

(Kilde: Regelhjelp.no)

Elektriske anlegg skal tegnes inn på riggplanen for å gjøre det tydelig at disse skal tas spesielt hensyn til. Elektroentreprenøren skal også vurdere om det er nødvendig med spesielle sikkerhetsbestemmelser slik som markering, fysiske barrierer eller lignende.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at byggherren også kan ha et ansvar for aktiviteter som ligger i tilknytning til utbyggingsområdet, f.eks. dersom vedkommende har tatt initiativ til riving av linjer, omlegging, flytting av anlegg osv. som ligger utenfor selve anleggsområdet.

Bygging innenfor byggegrensen til elektriske anlegg

Bygger du uten tillatelse fra nettselskapet innenfor byggegrensen til elektriske anlegg, risikerer du at byggverket/anlegget må fjernes for egen kostnad. Byggegrensen er satt for å sikre nødvendige minsteavstander til det elektriske anlegget, slik at personer og materielle verdier ikke utsettes for fare. Informasjon om gjeldende byggegrenser kan finne her.

Merk at minsteavstandene måles til nærmeste bygningsdel, for eksempel takutspring, balkong, etc.

Utbygger/byggherrens ansvar

I det fleste tilfeller er det utbygger som er byggherre i henhold til byggherreforskriften. «Byggherreforskriften tillegger byggherre et selvstendig og overordnet ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. (Byggherren skal sikre at pliktene som er pålagt koordinatoren, de prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført.) SHA-plan skal lages for alle bygge- eller anleggsprosjekter.
Byggherren skal påse at det utarbeides en skriftlig plan, og at den foreligger før arbeidet starter. Planen skal inneholde et organisasjonskart, en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan medføre fare for liv og helse, og rutiner for avviksbehandling.»

(Kilde: Arbeidstilsynet.no)

Elektroentreprenører opptrer på vegne av Elvia

Elvia benytter ofte prekvalifiserte elektroentreprenører og setter ut elektroteknisk arbeid til disse. Elektroentreprenøren blir da Elvias representant i prosjektet. Elektroentreprenørene har godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og arbeidet utføres av personer med fagkompetanse som energimontører, jfr. forskrift om elektroforetak og kvalifikasjoner (FEK). Dette innebærer at de har god kunnskap om risikoen ved elektriske anlegg og hvordan sikkerheten skal ivaretas i og nær ved slike anlegg.

Elektroentreprenørens ansvar

  • Sette seg inn i de spesielle forholdene som gjelder i det enkelte prosjekt og detaljprosjektere elektrotekniske arbeider.

  • Sette seg inn i eventuell SHA-plan, og innrette seg etter byggherrens anvisninger.

  • Delta i oppstarten av prosjektet.

  • Bidra til å samordne sine aktiviteter med andre aktører på arbeidsstedet slik at sikkerheten ivaretas. I arbeidslaget vil det som oftest være en person som har rollen som «Leder for sikkerhet» (LFS) for høyspenningsanlegg eller «Ansvarlig for arbeid» (AFA) for lavspenningsanlegg.

  • Ha innsikt i myndighetskrav, bransjestandarder og egne krav stilt av Elvia.

Elektroentreprenøren er ansvarlig for at det ferdige el-anlegget er i tråd med Elvias spesifikasjoner.

Styr unna de vanligste problemområdene

Her er eksempler på de vanligste faresituasjonene vi har erfart kan oppstå ved bygg- og anleggsaktiviteter nær elektriske anlegg. Litt ekstra oppmerksomhet på disse punktene kan bidra til å holde byggeplassen din trygg og skadefri.

Graving og avdekking av kabler

Ta alltid kontakt med nettselskapet/elektroentreprenøren. Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter. Dersom masse rundt kabler eller nettstasjon fjernes kan farlige situasjoner oppstå, ved at personell på byggeplassen eller uvedkommende kan komme i kontakt med spenningsførende anlegg.

Påkjørsel eller skade

Nettstasjoner kan ofte stå plassert nær vei og dermed stå utsatt til for påkjørsel av anleggsmaskiner.

Arbeid nær linjer

Ta alltid kontakt med nettselskapet/elektroentreprenøren hvis det skal benyttes kraner, gravemaskiner, borerigger eller lignende innenfor 30 meters avstand til høyspenningslinjer.
Mer informasjon om arbeid nær linjer

Lagring eller parkering

Lagring av masse, materiell og parkering av maskiner nær linjer er en potensiell fare. Det kan lett oppstå farlige situasjoner ved at man kommer nær spenningsførende deler.

Hindringer i adkomst

For å sikre alle våre kunder strøm, må vi ha uhindret adgang til alle våre elektriske anlegg til enhver tid. Dette for å kunne rette eventuelle feil og utføre vedlikehold. Det er derfor viktig at det ikke står noe i veien, som kan hindre adkomst til el-anlegg.

Materiell, maskiner eller utstyr skal ikke lagres inntil el-anlegg. Dette på bakgrunn av brannhensyn og fordi det kan gjøre skader på anleggene.

Last ned Elvias brosjyre "Utbyggers ansvar for elektriske anlegg på bygg og anleggsplasser"