Teknisk beskrivelse av kabelgrøft

Spesielle regler gjelder for hvordan kabler skal ligge i grunnen. Den som er ansvarlig for anleggsarbeidet må påse at kablene blir lagt i henhold til disse kravene.

Viktig før du begynner å grave kabelgrøft

 1. Planlegg kabeltraséen godt med tanke på at rør og strømkabler ikke skal legges under nåværende eller fremtidige bygninger/installasjoner som platting, balkong, garasje, bod og lignende.

 2. Kabelpåvisning må bestilles av den som skal utføre gravingen før gravearbeidet kan starte. Les mer om kabelpåvisning her.

 3. Tidlig dialog og samarbeid mellom utbygger, elektroinstallatør og Elvias utførende er viktig. Elvias utførende skal godkjenne utførelse og dokumentasjon av kabeltrasé før spenningssetting. Stikkledningen blir ikke spenningssatt dersom bildedokumentasjon ikke er godkjent.

Dybde

 • Grøften skal være så rett det lar seg gjøre bort til tilkoblingspunktet som er bestemt av Elvia i samråd med kunde. Endringer i trasé eller tilknytningspunkt skal avtales med Elvia på forhånd.

 • Grøften skal være minimum 60 cm dyp.

 • Ved kryssing av vei eller i selve kjørebanen skal dybden være minimum 60 cm, men i mange tilfeller krever grunneier større overdekning.

 • I dyrket mark skal dybden være minimum 120 cm. 

 • Grøften skal graves i full dybde helt frem til tilknytningspunkt i begge ender.

 • Grøftebunn skal være avrettet og fri for skarpe kanter, større stein, is og snø.

Kabelgrøften skal være minimum 60 cm dyp. Illustrasjon

Grøften skal være minimum 60 cm dyp.

Ta bilder av grøften
Ta bilder av åpen grøft med jordkabel/kabelrør som viser tydelig dybdemål (bruk meterstokk). Ta flere bilder for å få med hele grøften. Ta også bilder av jordkabel/kabelrør der grøften svinger.

Masser

 • Kabelrør med jordkabel skal legges i kabelsand / fint tilslag 0/4 GF85 GTF20 f7 i samsvar med NS-EN 13242 i ledningssonen, med 5 cm masse under og 15 cm over røret.

 • Ved sprengstein i bunn av grøfta må det benyttes fiberduk før man legger steinfri masse i ledningssonen for å unngå utvasking av massen.

 • I gjenfyllingssone skal stedlig masse fortrinnsvis benyttes. Steiner eller andre gjenstander som kan skade kabelen/rør skal fjernes. Massen som anvendes skal ha en største nominell kornstørrelse på 64 mm.

 • Den som legger kabelrør er selv ansvarlig for at røret ikke fylles med vann eller jord/stein.
  Hetter må benyttes, slik at kabel enkelt kan trekkes gjennom.

 • 15 cm over jordkabel skal det legges kabelmarkeringsnett som varsler om kabler ved fremtidig graving. Kabelbånd/tape skal ikke benyttes.

Beskrivelse av hvordan kabelrør skal legges i kabelgrøft. Illustrasjon.

Kabelrør med jordkabel skal legges kabelsand fint tilslag 0/4GF85 GTF20 f7 i samsvar med NS-EN 13242 i ledningssonen, med 5 cm masse under og 15 cm over røret.

Ta bilder
Ta bilder av grøft hvor jordkabel/kabelrør er tildekket og kabelmarkering er synlig.

Kabelmarkering legges 15 cm over jordkabel i kabelgrøft. Illustrasjon

15 cm over jordkabel skal det legges kabelmarkering som varsler om kabler ved fremtidig graving

Overdekking og tilkoblingspunkt

 • Jordkabel skal ha minimum 40 cm overdekking (se illustrasjon lenger opp på siden). På dyrket mark og under vei skal det være minimum 100 cm.

 • Kabelrør avsluttes 50 cm fra husvegg/tilknytningsskap.

 • Etter dokumentering og gjenfylling skal det være åpent siste meter mot tilkoblingspunkt for inspeksjon og koblingsarbeid og det skal ligge igjen jord til å fylle igjen resten av grøften.

Ta bilder før tildekking
Ta bilder som viser at siste meter av grøften mot tilkoblingspunkt er åpent for inspeksjon og tilkobling, og at det ligger ingen masse for igjenfylling (REN-krav til grøfteutførelse).
NB! Hele grøften må være gjenfylt før spenningssetting av jordkabel.

Ta bilde før tildekking av den siste meteren kabelgrøft. Illustrasjon

Ta bilder av at siste meter av grøft mot tilkoblingspunkt.

Flere kabler i samme grøft

Dersom det skal legges andre typer kabler i samme grøft, så gjelder samme krav for overdekning og dokumentasjon. Ved legging av flere rør på ett nivå, skal avstand mellom rørene og mellom rørvegg og grøftevegg, være lik rørets utvendige diameter, men ikke mindre enn 70 mm eller større enn 150 mm. Se figuren under. Avstand må alltid være stor nok til at sidefyllingen kan komprimeres tilstrekkelig. Når det gjelder avstand fra våre strømkabler til vann- og avløpsnettet er det ulik praksis i de forskjellige kommunene og vi anbefaler dere å ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Kabelgroft trase. Illustrasjon.

Snitt av kabelgrøft utenfor privat grunn og ved kryssing av vei.

Tekniske krav til rør

 • Stive eller dobbeltvegget korrugerte rør 

 • Røde utvendig og glatte innvendig 

 • Minimum trykkfasthet: SN8 

 • Trekkesnor i røret 

 • Ved retningsendring ved bruk av stive rør skal det benyttes langbend med bøyeradius på 2 m. Retningsendring med korrugerte rør skal minimum ha samme bøyeradius som ved stive rør. 

 • Jordkabel på 95 mm2 eller mindre skal ha rør med en diameter på minimum 110 mm. 

 • For jordkabel større enn 95 mm eller ved kabellengder over 70 m skal rørdimensjonen vurderes av Elvia i hvert enkelt tilfelle 

Tekniske krav grøfte trasé

Forskrift om innmåling
Renblad 8045
RENBLAD 9000
RENBLAD 9200
RENBLAD 9010

Forbehold

Dersom eier/byggherre forårsaker merkostnader utover forhold som omfattes av forespurt omlegging forbeholder Elvia seg retten til å viderefakturere eier/byggherre for dette. Forhold som forårsaker merkostnad kan være endringer i teknisk løsning, forsinkelse i fremdriften, redusert tilgjengelighet i byggeperioden, kabelgrøft anlagt annet sted enn prosjektert osv.