Produksjonsdeling av egenprodusert fornybar strøm

Konseptet produksjonsdeling er spesielt relevant for privatpersoner, bedrifter eller organisasjoner som har installert solcellepaneler, vindturbiner eller andre fornybare energikilder på sine eiendommer.

Nytt fra 1. oktober

Regjeringen har vedtatt at strømkunder i borettslag, flermannsboliger og næringsbygg kan dele på egenprodusert strøm. Forskriftsendringene gjør at nettkunder på samme eiendom kan slippe nettleie og avgifter for forbruk av strøm de selv produserer, for eksempel med solcellepaneler. Endringene vil tre i kraft 1. oktober 2023.

— Vi trenger mer fornybar strøm, og med disse endringene vil det bli lønnsomt for enda flere å investere i lokal energiproduksjon. Grepene tilrettelegger for at flere kan delta i plusskundeordningen og at flere kan ta i bruk ledig areal til strømproduksjon, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Plusskunde

Hittil har i hovedsak eneboliger vært omfattet av plusskundeordningen. En plusskunde er en nettkunde som både forbruker og produserer elektrisitet. Plusskunder betaler ikke nettleie og avgifter for forbruket som dekkes av egenprodusert strøm. Les mer om plusskunder her.

Med forskriftsendringene som departementet nå har fastsatt er ordningen også tilrettelagt for eiendommer med flere strømabonnenter. Eksempelvis kan beboere i borettslag dele på felles egenprodusert strøm og på den måten redusere sine strømutgifter. Det er mulig å delta i delingsordningen med anlegg på inntil 1 MW (1000 kW) installert effekt innenfor samme eiendom.

Få oversikt på Min side

Elvia har nå tilrettelagt for produksjonsdeling på Min side. Her kan du velge hvem som skal være med i delingsordningen.

Vilkår

Forutsetning for å være en deltager i en avtale: 

  • Deltager er ikke er plusskunde eller profilavregnet 

  • Deltager har en avtale med en kraftleverandør om kjøp av eventuell overskuddsproduksjon 

Her kan du lese vilkår for avtale om deling av overskuddsproduksjon.

Ofte stilte spørsmål og svar

Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) sendte et forslag til Olje og Energidepartementet, som de bestemte seg for å sende på høring. Deretter la regjeringen frem et forslag på høring i juli 2022, før det ble utsendt pressemelding om fastsettingen av forskriftsendringene i mai 2023. 
 
Olje- og energidepartementet har fastsatt endringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester, og i forskrift om kontroll av nettvirksomhet.  
Finansdepartementet vil fastsette endringer i særavgifts forskriften, slik at kunder som deltar i delingsordningen får fritak fra elavgift for egenprodusert strøm. Den øvre grensen for maksproduksjon ligger på 1000 KW og skal refereres nominell effekt i veksel retter og gjelder en samlet installert effekt på produksjonsanleggene som deltar i delingsløsningen.

For å fordele produksjonen til andre, gjøres dette i vår Min side løsning. Den registrerte kunden på produksjonsanlegget logger seg inn på ordinær måte.  

Under kundenavnet finner du «Dele strøm» på høyresiden. Under den fanen velger du anlegget som skal dele sin produksjon. Videre kan du huke av/på de anleggene du ønsker å dele produksjon med.  
 
Den som skal dele strømmen velger her om det skal være en jevn fordeling mellom alle deltagerne, eller oppgi en manuell prosent fordeling per anlegg.

Nederst på siden skal du huke av for å ha mottatt samtykke fra alle deltagerne og at du har satt deg inn i og samtykker til vilkårene for produksjonsdeling

Produksjon kan deles mellom anlegg som er oppført med samme kommune-, gårds-, bruksnummer og eventuelt festenummer. Eksempelvis kan beboere i borettslag, flermannsboliger og næringskunder på samme eiendom slippe nettleie og avgifter for forbruk av strøm de selv produserer, for eksempel med solcellepaneler.

Den som ønsker å dele produksjon videre må ta kontakt med de registrerte kundene på anlegg som de tenker skal inngå i delingsplanen, og innhente samtykke fra deltagerne direkte.  

Kunden som står registrert på produksjonsanlegget vil motta en bekreftelses e-post etter delingen ligger korrekt registrert, og skal selv ta kontakt videre med deltagerne når dette er på plass.

Det vil ikke være mulig å dele produsert kraft med anlegg som ligger utenfor samme kommune-, gårds-, bruksnummer og eventuelt festenummer. Det er kun mulig å legge inn deltagende anlegg med en totalt samlet effekt på 1 000 kW (1 MW).

Dersom en eiendom har høyere installert effekt enn 1000 kW kan man fordele opp til 1000 kW, men ikke mer. Det kan være flere givere/bidragsytere av produksjon. Disse må være enten ren produksjon eller kombinert (plusskunde) målepunkt.  

Bidragsytere kan ikke delta som mottagere av produksjon som de selv produserer. Deltagere må være forbruksmålepunkt, de kan ikke være kombinert (eller produksjon). Slik er det per i dag, det kan endre seg på sikt. 

Plusskunde i Elvias nettområde

Solceller og strømproduksjon

Interessen for å produsere sin egen strøm er stadig økende i Elvia sitt nettområde. Har du planer om å tilknytte et solcelleanlegg eller en annen form for strømproduksjon. Da kan du bli plusskunde.