Strømnettet er kritisk infrastruktur

Hele det norske samfunnet er avhengig av at strømnettet til enhver tid fungerer som det skal. Ettersom selv korte strømbrudd kan gi store konsekvenser for flere viktige funksjoner i Norge, betegnes strømnettet som kritisk infrastruktur.

Derfor stiller myndighetene også strenge krav til oss i Elvia og de andre nettselskapene når det gjelder leveringskvalitet, drift og vedlikehold av strømnettet. Det stilles også krav til hva strømkundene kan koble til nettet. Dette kontrolleres av Det lokale eltilsyn (DLE), som er en del av nettselskapet ditt. Alle nettselskaper er pålagt å ha en egen tilsynsenhet for elsikkerhet, også vi i Elvia. Oppdager du feil på det elektriske anlegget, kan du ta kontakt med DLE.

Infrastruktur er et omfattende begrep

Infrastruktur er en samlebetegnelse på alt som er nødvendig for å få samfunnet til å fungere på en tilfredsstillende måte. I tillegg skiller man mellom fysisk infrastruktur og organisatorisk infrastruktur. Fysisk infrastruktur er for eksempel  kraftforsyning, veier, jernbaner, havner, flyplasser, telenett, vann- og avløpsnett og avfallshåndtering. Mens organisatorisk infrastruktur omhandler for eksempel  forvaltningsnivåer, rettssystemet, utdanningssystemet, finans- og pengesystemet, helseforetak, politi og forsvar.

Strømnettet er bare en del av helheten, men likevel kritisk infrastruktur. Definisjonen av kritisk infrastruktur kan variere fra land til land. Her kan du lese mer om Regjeringens definisjon av kritisk infrastruktur.

Drift og vedlikehold av strømnettet

Alle nettselskapene i Norge har også tilknytnings- og leveringsplikt, som er regulert gjennom flere ulike standardavtaler. Forsyning av elektrisk energi er definert som en samfunnskritisk funksjon, og det er blant annet vårt ansvar å sikre at du har nok strøm i stikkontakten hjemme. Dette innebærer også at vi som nettselskap må bygge ut og vedlikeholde ledninger både i lufta og i bakken.

Derfor jobber vi i Elvia kontinuerlig med å vedlikeholde strømnettet i vårt område, for å sikre at alle våre kunder har en stabil og sikker strømforsyning. Dette kan til tider være et krevende arbeid, da Norge er et land med mye variert natur og ulike klimaforhold. I Norge er dessuten elektrisitetens andel av energibruken langt høyere enn i mange andre land, og når alle er avhengige av én energikilde stilles det store krav til forsyningssikkerheten av strøm. 

Her kan du lese mer om hvordan Elvia drifter og vedlikeholder strømnettet.

Infrastruktur med tre nivåer

Strømforsyningsnettet i Norge har tre nivåer: sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. Mens sentralnettet binder sammen produksjon og forbruk i ulike landsdeler, sørger distribusjonsnettet for å få strømmen hjem til deg. Regionalnettet er bindeleddet mellom sentralnettet og distribusjonsnettene.

Det er Olje- og energidepartementet som har det overordnede ansvaret for forvaltningen av energi- og vannressursene i Norge, mens Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å forvalte de innenlandske energiressursene. De har også ansvaret for forsyningssikkerheten, som igjen er definert som energi-, effekt- og driftssikkerhet. Videre fordeles ansvaret for distribusjonsnettet til nettselskapene. Elvia har da ansvaret for Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold

Nettleien går til drift og vedlikehold

Når du betaler strømregningen din, er en del av summen du betaler for nettleie. Det vil si frakten av strøm gjennom strømnettet og hjem til deg, i tillegg til drift av strømnettet, beredskap, utbygging av nytt nett og forbedring av eksisterende nett. Sammen sikrer dette at du får en stabil og sikker strømforsyning.

Omtrent en tredjedel av det du betaler i nettleie går til oss i Elvia, som bruker det på drift og vedlikehold av strømnettet. Resten går til statlige avgifter i form av avgift på elektrisk kraft, merverdiavgift og bidrag til energifondet Enova. I tillegg går 18 % av nettleien til Statnett for leie av de større transportlinjene inn til byer og tettsteder.

Her kan du lese mer om nettleie.

Vi i Elvia tar vår distribusjonsansvar på alvor, og jobber kontinuerlig for at du skal kunne ta for gitt at det er strøm i kontakten hjemme hos deg. Strømnettet er kritisk infrastruktur, derfor vil det også alltid prioriteres. Opplever du et strømbrudd, kan du være sikker på at vi allerede er på saken, slik at du får strømmen tilbake så raskt som mulig.

Bilde av strømmaster. Foto

Hva er nettleie?

Nettleie er det du betaler for at strømmen du bruker skal transporteres til boligen din. Slik fungerer det.

Elvia ansatt som jobber i strømmast. Foto

Drift og vedlikehold

Elvia jobber kontinuerlig med drift og vedlikehold av strømnettet i vårt område, for å sikre at du har en sikker strømforsyning. Skulle strømmen likevel bli borte kan du være trygg på at vi gjør det vi kan for å rette opp i problemet så raskt som mulig, enten det gjelder strømbrudd forårsaket av uvær eller andre uforutsette hendelser.

Familie sitter på gulvet med levende lys. Foto

Slik forbereder du deg på strømbrudd

Hvor forberedt er du egentlig på et omfattende strømbrudd? Her er rådene du må vite om. Som oftest kommer strømmen ganske raskt tilbake, men hva om den ble borte i flere dager?