Gebyr for strømmåler uten kommunikasjonsmodul

Nettselskapene har adgang til kontrollavlesing, og til å kreve gebyr for manuell avlesing av automatiske målere uten aktiv kommunikasjonsmodul. Dette følger av avregningsforskriftens og kontrollforskriftens regelverk, og myndighets‐ og forvaltningspraksis.


Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE) har stadfestet at nettselskapene har rett til å ilegge den enkelte nettkunden kostnadene ved manuell avlesning i form av et avlesningsgebyr.

Når en nettkunde velger en måler uten kommunikasjonsdel, velges indirekte en tjeneste utenom det som dekkes av ordinær nettleie.

Beregning av årlig gebyr

Gebyret er beregnet som et gjennomsnitt per måler for hele denne kundegruppen. Gebyret er ikke avhengig av den faktiske avstand mellom Elvias oppmøtested og kundens adresse. I henhold til regelverket får alle innenfor samme nettområde samme beløp, uavhengig av den geografiske plassering den enkelte kunde har.

Gebyr for ikke-automatiske strømmålere

Administrativt arbeid i kundesystemet

Pris gjelder fra 1. juni 2020

486

Informasjon og purring til kunder

Pris gjelder fra 1. juni 2020

64

Arbeid relatert til booking av avlesning

Pris gjelder fra 1. juni 2020

138

Årlig kontrollavlesning hos kunde, inkl. kjøring

Pris gjelder fra 1. juni 2020

847

Arbeidsledelse og planlegging

Pris gjelder fra 1. juni 2020

157

Fradrag for besparelser i AMS-kostnader

Pris gjelder fra 1. juni 2020

-25

Årlig gebyr eks. MVA

Pris gjelder fra 1. juni 2020

1665

Merverdiavgift (25 %)

Pris gjelder fra 1. juni 2020

416

Årlig gebyr inkl. MVA 

Pris gjelder fra 1. juni 2020

2081


Det administrative arbeidet dekker personalkostnader for arbeid i kundesystemet som
spesialbehandlingen av denne kundegruppen krever.

De to postene booking og kontrollavlesning hos kunde dekker kostnader til inngåelse av avtale, transportkostnader, samt lønn‐ og sosiale kostnader for montørens tid hos kunde i forbindelse med den årlige kontrollavlesningen.

Fradrag for besparelser i AMS‐kostnader, er knyttet til kapitalkostnaden for selve kommunikasjonsmodulen i automatiske strømmålerne som denne kundegruppen ikke har, og dermed ikke skal betale for.

Pris for 2020 er foreløpig beregnet pris og kan forandre seg i fremtiden dersom erfaringen viser at kostnadene blir annerledes enn først antatt.