Utslippsfri byggeplass

En utslippsfri bygge- og anleggsplass innebærer bruk av energikilder som ikke fører til lokalt utslipp på byggeplassen. Som nettselskap vil Elvia gjerne være en samarbeidspartner for å få til utslippsfrie løsninger.

Årlig slippes det ut rundt 340000 tonn CO2 fra norske byggeplasser. Dette er kun de direkte utslippene fra anleggsmaskinene og byggvarme på byggeplassen. En rekke kommuner har ambisiøse klimamål og ønsker utslippsfrie løsninger.  

Oslo kommune, som er en stor aktør i vårt nettområde, har som mål at bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal være utslippsfri i 2030. Fra 2025 skal alle bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. Flere kommuner er i ferd med å innføre tilsvarende krav som i Oslo. 

Elvia har som et strategisk mål å være nettbransjen klimaleder og kundens partner i elektrifiseringen. Vi ønsker derfor å være en samarbeidspartner i forbindelse med utslippsfrie byggeplasser. 

Effekt- og energibehov 

En utslippsfri byggeplass vil i mange tilfeller ha større effektbehov for strøm enn en tradisjonell byggeplass med tradisjonell byggestrøm.

Hvor mye energi og anleggsmaskiner som trengs på byggeplassen avhenger av flere forhold, for eksempel byggkonseptet:

  • hva skal bygges,

  • hvor skal det bygges og

  • når skal det bygges?

For eksempel vil et stort bygg i betong, med mange etasjer over og under bakken, kreve betydelig mer energi og arbeid enn et enklere bygg i tre over bakken. Her kan du lese mer i Miljødirektoratets veileder for utslippsfri byggeplass.

I noen tilfeller vil effektbehovet i byggeperioden være høyere enn driftsbehovet til det ferdige byggeobjektet.

Det vil uansett være fornuftig å vurdere det permanente effektbehovet for byggeobjektet samtidig som effektbehovet i byggefasen. Tilgjengelig nettkapasitet (effekt) er i mange områder en knapphetsfaktor, og det er viktig å tenke smarte løsninger både i forhold til effekt og energi når en planlegger løsning.

Det er vår rolle å veilede byggherre og synliggjøre tilgjengelig kapasitet i nettet og hvilke tiltak vi må gjennomføre i nettinfrastrukturen. Byggherre har ansvar for og velger selv tiltak på byggeplassen, for eksempel bruk av:

  • styringssystemer

  • batterier

  • hydrogenløsninger

  • solceller

  • fjernvarme

eller andre tiltak som samvirker med, og påvirker behovet for, elektrisitetsforsyning. Slike tiltak er spesielt aktuelt der det er lite tilgjengelig kapasitet i nettet. Merk at Elvia ikke leverer batterier eller andre tiltak på byggeplassen, som ligger utenfor tilknytningspunktet til nettet.

Gi samtidig informasjon om eventuelt planlagt permanent effektbehov for driftsfasen når byggeobjektet er ferdig bygd for å kunne planlegge dette i sammenheng. Elvia gir en forhåndsuttalelse på kapasitet uten å reservere.   

Forslag til fremgangsmåte

For utslippsfrie byggeplasser er tidsplanen ekstra stram for byggherre ettersom strømforsyningen må være på plass allerede til byggestart. Disse forholdene gjør det ekstra viktig med god planlegging av strømbehov tidlig i byggeprosjektet, tidlig bestilling av kapasitet og god dialog med Elvia. En henvendelse om utslippsfri byggeplass i tidlig fase planlegging sendes inn på forespørselsskjemaet om tilknytning større prosjekter.

Elvia har utviklet et forslag til fremdrift i samarbeid med erfarne aktører innen utslippsfrie byggeplasser. Dette visualiseres i flytdiagrammet under.


Vi anbefaler Byggherren så tidlig som mulig å utarbeide et grovestimat for effektbehovet i prosjektet, og deretter kontakte Elvia for å kartlegge tilgjengelig nettkapasitet for bygge-/anleggsplassen, slik at dette er med i anbudsforespørsel.

Elvia har også utarbeidet en standardisert dialog for kapasitetsforespørsler. Den er primært designet for prosjekter som strekker seg over et omfattende geografisk område, der flere nettstasjoner kan tas i bruk, for eksempel i vei- og VA-prosjekter. Byggherren ønsket effektbehov, og gir en nærmere beskrivelse av saken basert på følgende tekst:
"Oppgitt effektbehov er ønsket effekt for gjennomføring av et utslippsfritt anlegg. Dersom ønsket effekt ikke er tilgjengelig kan vi benytte effekt fra 50 kW og oppover. Det ønskes primært 400V og det er fint om dere oppgir spenningen ved hver aktuell nettstasjon/trafo og estimert tilgjengelig effekt."

Standard Norge

Standard Norge har sammen med norske aktører utviklet et forslag til en standard, SN/TS 3770 Utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder. Her får aktørene hjelp til hvordan de skal gå fram for å oppnå utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder. Samtidig gis det også forslag til en felles begrepsbruk og definisjoner av systemgrenser og begreper, og en omforent måte å gjennomføre prosjektene på for å effektivisere dem. 

Behandlingstid 

Tiden det tar å etablere en midlertidig tilknytning til strømnettet vil variere ut fra effektbehov og tilgjengelig kapasitet der tilknytningen ønskes. Generelt kan det forventes at behandlingstiden øker med økende effektbehov og tilhørende behov for å etablere nye nettanlegg. En tilknytning på ca. 200 kW kan ta opptil 6 måneder å etablere. Større tilknytninger kan ta anslagsvis 1 år. 

I grisgrendte strøk med lite utbygd forsyningsnett, må en påregne forholdsvis lang ventetid, da det ofte må gjøres forholdsvis store tiltak i nettet. 

Midlertidig tilknytning av mindre byggestrømskasser løses som oftest i løpet av noen uker. Les mer om byggestrøm eller midlertidig strømforsyning.

Byggeplass. Foto

Byggestrøm eller midlertidig strømforsyning

I byggeprosjekter bør det opprettes permanent strømforsyning så tidlig som mulig. Dersom det trengs byggestrøm eller midlertidig strømforsyning for en periode, kan du lese mer om leie av dette her.

Illustrasjon av en elektroentreprenør

Sikkerhet på byggeplassen

Høy- og lavspenningskabler, linjer og nettstasjoner på bygg- og anleggsplasser er forbundet med høy risiko. Sikkerhetstiltak må etableres og følges opp for å unngå skade på personell og utstyr.

Heggedal transformatorstasjon

Den nye trafostasjonen i Heggedal bygges på en utslippsfri byggeplass

Vi nærmer oss ferdig, det er kun mindre arbeider på kontrollanlegget som gjenstår.